HİZMETLERİMİZ

Marmara İstanbul OSGB

İş Güvenliği Uzmanlığı


Marmara İstanbul OSGB; İşyeri tehlike sınıfına, işyerindeki çalışan personel sayısına ve ilgili yönetmekte belirtilen süreleri dikkate alarak işyeri için uygun iş güvenliği uzmanını görevlendirerek bu kapsamdaki sorumlulukları ve hizmetleri yerine getirir.


Danışmanlık


İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği gözetimleri konusunda rehberlik ve danışmanlık verilmesi. İş güvenliği uzmanlarımız, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirleyip değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için işverene tavsiyelerde bulunur. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması ve toplantılarının yapılmasının sağlanması. İş güvenliği uzmanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu oluşturarak, mevzuatta belirtildiği gibi her ay düzenli kurul toplantılarının yapılmasını sağlar ve kurul üyelerine ilgili konularda eğitim verilir.


Eğitim


6331 Sayılı Kanun kapsamında zorunlu tutulan çalışan eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, çalışanlarınıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız tarafından, işyeri çalışanlarına asgari olarak aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi sağlanır.

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Denetleme


İşyeriniz, İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir. Görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerimiz rapor halinde orta ve üst düzey yöneticilere sunulur.
- Genel Değerlendirme Raporları
- Mesleki Risk Raporları
- İyileştirme Raporları

Risk Değerlendirmesi


İşyeriniz için yasal bir zorunluluk olan Risk Değerlendirmesinin yapılmasını sağlayarak bir rapor haline getiriyor ve işyeri yönetime sunuyoruz. Rapor da­hilinde gerekli çalışmaları planlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunuyor ve yapılan çalışmaların takibini yapıyoruz.

Kişisel Koruyucu Donanım


İşyerinizde kullanılan kişisel koruyucu donanımların(KKD) neler olduğunu işyeri hekimi ile birlikte belirleyerek, bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlıyor ve üst yönetimi bilgilendiriyoruz. Tarafımızdan hazırlanan zimmet formları ile KKD`lerin çalışanlara düzenli ve kayıtlı olarak dağıtılması konusunda gerekli takibi yapıyoruz. İyileştirme önerilerini yönetime sunuyoruz.

Acil Eylem Planı


Acil durum eylem planlarının yapılması, acil durum müdahale ekiplerinin kurulması ve tatbikatların yaptırılarak, Acil du­rum müdahale ekiplerine eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz. İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, Acil Durum Eylem Planı`nı mevzuat doğrultusunda revize ediyor veya yeniden hazırlıyoruz.
İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerini ve bu işaretlerin bulundurulması gereken yerleri belirliyoruz. Makine ve tez­gahlara yönelik `İş Güvenliği Talimatları` hazırlıyoruz. Mesleki riskleri ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgeleri noktasal bazlı belirliyoruz. Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak, raporluyoruz.

Kayıt ve İstatistik


İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ramak kala olayları da dahil olmak üzere, kayıtların tutulmasını sağlıyoruz ve ilgili istatistiksel çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

İç Yönetmelik ve Organizasyon


İşyerinizde `İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği` hazırlayıp işyerinizde organizasyonel yapının kurulması açısından her bir bölüm için iş sağlığı ve güvenliği sorumlularının `İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetmenleri` olarak belirliyoruz. Yine tarafımızdan hazırlanacak bir talimat doğrultusunda söz konusu gözetmenlere görev dağılımının yapılmasını sağlayarak, taahhütler doğrultusunda sağlık ve güvenlik çalışmalarını koordineli ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesini sağlıyoruz.