HİZMETLERİMİZ

Marmara İstanbul OSGB

İşyeri Hekimliği


Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB`lerden hizmet alarak yerine getirebilmektedirler. Bu kapsamda Marmara İstanbul OSGB olarak İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız. Marmara İstanbul OSGB olarak İşyeri Hekimlerimiz, işyerinde gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları dahilinde çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadırlar. İşyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönet­melikte belirtilen sürelerde yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği bel­gesine sahip işyeri hekimi görevlendirilerek bu kapsamdaki sorumlu­luk ve hizmetler yerine getirilir.


İşe Giriş Muayeneleri


- Sağlık muayeneleri
- İşe giriş muayeneleri
- Periyodik kontrol muayeneleri
- Kontrol muayeneleri (izin, rapor dönüşü ve iş değişikliklerinde yapılan muayeneler)

İşçilerin sağlık gözetimi ve muayeneleri sonucunda özel grupların izlenmesi ve işe uygunluklarının değerlendirilmesi:
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar
- Gelişme çağında çocuk ve genç işçiler (15-18 yaş grubu)
- Kadın işçiler gurubu
- Yer (iş) değiştirme gereken işçiler


Danışmanlık


İşyeri hekimlerimiz iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili kurula ve işverene danışmanlık yapar ve alınan kararların uygulanmasını takip eder, İşyeri hekimlerimiz işyerindeki kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunur. İşyeri hekimlerimiz iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntem­leri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsi­yede bulunur. İşyeri hekimlerimiz iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde peri­yodik incelemeler yaparlar ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır. İşyeri hekimlerimiz işyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve ön­lenmesi ile ilgili mevzuata uygun yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapar.

Sağlık Risklerinin Belirlenmesi


İşyeri hekimlerimiz işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörl­erinden korunmaları için araştırmalar yapar. İşyeri hekimlerimiz sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit ederek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapar.

Eğitim


Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlendirme ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi : İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasy­onu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütür, İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitimin sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapar, İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim verir. Zorunlu, sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin verilmesinin sağlanması : Mevcut yasal mevzuatlara göre işyerlerinde bulundurulması ger­eken sertifikalı ilkyardımcı eğitimlerinin alınmasını sağlar Değişen müfredatları takip ederek gerekli düzeltme ve bilgilendirmeleri yapar. Tıbbi atıkların mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar.

Periyodik Sağlık Taramaları


İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlar. Periyodik sağlık muayenelerine esas sağlık taramalarını organize etmek: İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli iz­leyip denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yaparlar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlarlar. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek: İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgeler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar ? gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler. İşyeri sağlık, meslek hastalığı ve iş kazası kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması : Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlarlar, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve ilgili yönetmelikteki Ek-5?te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderir. Yasalar ve yönetmeliklere göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması : Mesleki maruziyetler konusunda sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyaları ve sağlık gözetim bilgilerini 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlar.